Home » งานสอน » เอกสารวิชาโครงการ 1

เอกสารวิชาโครงการ 1

01-ปก-สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

แบบประเมินความสอดคล้อง IOC

แบบสอบถาม

รายชื่อหัวข้อวิจัย

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสภาพห้องน้ำนักเรียนภายในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา Satisfaction of students with the student Toilet in Chachoengsao Technical College นายชัชชล ประสิทธานันท์ นายสิทธิโชค มีสุข นายวิทวัฒน์ เดชยศดี อาจารย์สุทธินันท์ แก้วนิ่ม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สายภายในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา Satisfaction of Student to use the internet via wireless network at chachoengsao technical college วิระพล สารินทร์ จิราวัฒน์ ใจสดศรี คณิต เตียรักษา เชาวลิต ปิงใฝ่
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการของห้องคอมพิวเตอร์ Satisfaction of students with computer service room ธีรวัฒน์ เปียสังข์ ทักษ์ดนัย คงคา ภากร พรหมสกุล อาจารย์เชาวลิต ปิงไฝ่
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสถานที่จอดรถในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา Satisfaction of Student on parking in chachoengsao technical college นาย สนธยา ยงถาวร นาย ศักดิ์สิทธิ์ ชุณห์กุล นาย ชัยณรงค์ ถาวงษ์กลาง อาจารย์สมศรี มีมาก
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสภาพโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา Satisfaction of student with food center at chachoengsao technical college เกียรติศักดิ์ ทรงเนียมศรี จักรกฤษ เยาวราฤทธิ์ ธนาวุฒิ เนตรพิภพ อาจารย์เชาวลิต ปิงใฝ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการสัญญาณอินเตอร์ภายในวิทยาเทคนิคเชิงเทรา Satisfaction of students with Internet access service in chachoengsao technical college กฤตวัฒน์ ทิพย์วงศา ณัฐชนน ชมชื่น รัชชานนท์ แตงมั่นคง อาจารย์เชาวลิต ปิงไฝ่

รายชื่อหัวข้อวิจัย กลุ่ม 2/3,5

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา Satisfaction of students with the registration procedure at the Chachoengsao Technical College นายชรินทร์ โซ๊ะมิน นายธนพล ยะลาน นายกิติศักดิ์ ถนนทอง นายเชาวลิต ปิงไฝ
ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อสถาพแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา Satisfaction of students with environment at Chachoengsao Technical College นายปนิธาน ถาวรธรรมเจริญ นายณัฐวุฒิ คำต่าย นายวรเมธ สำราญศรี อาจาร ประกอบ เจริญศิลป์
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา Satisfaction of students with library service at chachoengsao Technical College. นายสุชาติ บินมาราเฮม นายโชคอนันต์ สุขสวัสดิ์ นางสาวทิพวรรณ มีมาก อารจารย์ สุธินันท์ แก้วนิ่ม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการความสะอาดภายในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา Satisfaction of students with cleaning management at chachoengsao Technical College. อานนท์ เมียงอารมณ์ สันติภาพ กลัดสมบัติ อนุเดช ภาคกลาง สุทินัน
ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อเครื่องแบบวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา Satisfaction of students with uniform of chachoengsao Technical College. อิสรพงษ์ ขุนเปีย จิรวัฒน์ เทียนงาม กิตติพร โนรีวงศ์ อ. ศิลารัตน์ โยงสิริ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการสนามฟุตซอลวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา Satisfaction of students with futsal field service at Chachoengsao Technical College. โสภณ พวงพุก ศุภกิจ รวมวงค์ สิทธิพล โซ๊ะมณี สุธีนัน แก้วนิ้ม
ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อในการใช้บริการของสหกรณ์ร้านค้าภายในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา Satisfaction of student with cooperatives store at Chachoengsao Technical College. มธุรพจน์ เหมือนเพ็ชร เกียรติศักดิ์ แสนบาน ชัชวาล ผิวนวล สุธินัน แก้วนิ่ม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่ออุปกรณ์ที่ใช่ให้การศึกษาภาคปฏิบัติภายในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา Satisfaction of students with the tools in practice educational at Chachoengsao technical College ธีรติกรณ์ โชตชัยน์ทัศน์ ณัฐกฤต อึงสวัสดิ์ อัมรินทร์ อี้งใกล้ อาจารย์วลัยพรรณ คนาจันทร์แสง
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดเวลาเรียนของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา Satisfaction of students with class schedule management at Chachoengsao technical college ณัฐดนัย ใยสุ่น วราพงษ์ ยิ่งเชี่ยว อนุสรณ์ ดอกไม้ อาจารย์แก้วตา สุทธิศรี
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อให้บริการของงานทะเบียนภายในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา Satisfaction of students with register section service at Chachoengsao Technical College. อนุชา ทองประเสริฐ ปัฐวี วรสวาท ชินกฤษ เรืองพงษ์พันธ์ อาจารย์วิลาวรรณ์ เกตุประสาร
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้งานระบบบันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรมและการเข้าเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา Satisfaction of student with student attendence record system via internet network at chachoengsao technical college วัฒนากร บุญสาร พงศธร เกตุสุวรรณ์ ณัฐกิตต์ วีระปิด อ.วลัยพรรณ คณาจันทร์แสง

ลงทะเบียนหัวข้อวิจัย http://goo.gl/forms/TcJ5RE5187

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*
*